Víte, pro? fasády zelenají?

TRÁPÍ VÁŠ D?M ?ASY A PLÍSN? NA FASÁD??

V?tšina fasád, které byly zatepleny p?ed více jak deseti lety, se nachází ve stavu, kdy jsou za?asené a popraskané.
?asy a plísn? se na fasád? objevují z n?kolika d?vod?. Jedná se o kombinaci n?kolika faktor?, které se velmi
?asto opakují. Jde p?edevším o fakt, že zateplené fasády jsou na povrchu chladné, nedostate?n? hydrofobní a mají
strukturu omítek 1.5mm. Pokud se k tomu p?idají nekvalitn? provedené klempí?ské prvky a okolní bio
pásmo, tak je vysoká pravd?podobnost, že i fasáda Vašeho zatepleného domu podlehne ?asám a plísním.
Vlivem klimatických zm?n se bude situace ješt? zhoršovat.

NEBEZPE?Í PRO VAŠE ZDRAVÍ

Rizika inhalace spor (rozmnožovacích ?ástic plísní, které se p?i r?stu uvol?ují do ovzduší) m?že
zp?sobovat alergická onemocn?ní.
Mikroskopické vláknité houby – plísn? mohou p?íležitostn? zp?sobovat i n?která další alergická
onemocn?ní. Výskyt zdravotních obtíží záleží vždy na imunologickém stavu lidského organismu
a dávce vláknitých hub.
K rizikovým skupinám pat?í zejména d?ti a starší lidé.

CO SE S TÍM DÁ D?LAT?

I zna?n? zne?išt?ná fasáda se dá o?istit. U fasád které jsou již zateplené a postupn? se
za?asují máme následující doporu?ení.

1. Doporu?ujeme si nechat zpracovat mikrobiologický rozbor s technickým posouzením
a návrhem ?ešení.
2. Nesta?í fasádu jenom omýt a nechat bez povrchového ošet?ení.Taková neošet?ená fasáda
do 2-3 let op?t zezelená.
3. Vyhýbejte se laciným ?ešením.
4. Provád?jte údržbu extrémn? namáhaných a za?asených ?ástí fasády.

Přejít nahoru