Fasáda má funkci nejen estetickou, ale také praktickou

?istá, udržovaná fasáda je tou nejlepší vizitkou každého majitele nemovitosti. A? už jste vlastníky ?inžovního domu, rodinného domu nebo firmy, vždy m?jte na pam?ti, že vaše nemovitost dává najevo, kým doopravdy jste. Nap?íklad u firem je p?kná fasáda klí?em k tomu, aby p?im?la potencionální zákazníky vejít do vašich firemních prostor. Samoz?ejm? i p?kn? upravený d?m p?sobí na vaši návšt?vu velmi p?íjemným dojmem. Nechte sv?j d?m zap?sobit a objednejte si naší firmu, která vám pom?že s nát?ry fasád.

Nát?ry fasád mají krom? estetické funkce rovn?ž funkci ochrannou. Ochra?te sv?j d?m p?ed vn?jšími vlivy, jako je smog, prach, pyl, plísn?, viry a bakterie. Kvalitní fasádní nát?ry vám pomohou ochránit váš d?m po dlouhé roky proti p?sobení pov?trnostních vliv?. Izolují budovu proti vnikání vlhkosti, chrání omítky p?ed ?inností kyselých deš?? a v?trné erozi. Navíc nový odstín fasády dá vašemu domu zcela nový vzhled, který bude bavit nejen vás, ale také vaše sousedy. Váš rodinný d?m, panelový d?m i sídlo firmy prom?níme v elegantní nemovitost, která bude zá?it mezi okolními budovami.

Objednejte si naše služby pro:

 • nát?ry fasád rodinných dom?
 • nát?ry fasád ?inžovních dom?
 • nát?ry fasád panelových dom?
 • nát?ry fasád komer?ních objekt?
 • nát?ry fasád historických budov, ve?ejných budov a institucí
 • nát?ry fasád hotel?, škol, školek, restaurací a dalších nemovitostí

 

Pro? pe?ovat o fasádu

I ta nejkvalitn?jší fasáda za?ne postupem ?asu korodovat ?i zv?trávat. Životnost lze však výrazn? prodloužit, díky správn? zvolenému ochrannému nát?ru. Naše firma se specializuje na nát?ry a renovace fasád.

Provádíme barevné i ochranné nát?ry na fasády ze žeb?íku, lešení i z našich vlastních vysokozdvižných plošin. Díky mnohaletým zkušenostem, vlastním prost?edk?m a šikovným ?emeslník?m, opravíme vaši fasádu tak, že bude vypadat jako nová. A to v krátkém ?ase, abychom co nejmén? narušili chod vaší firmy nebo rodinného života!

Pom?žeme vám s výb?rem barvy

P?emýšlíte, jaký barevný nát?r fasády zvolit? Naši zam?stnanci mají bohaté zkušenosti s výb?rem správných odstín? barev. U nás si m?žete vybrat ze široké škály barev z našich vzorník?. K nát?r?m fasády používáme kvalitní disperzní silikátovou barvu KEIM Novosil, s modifikovaným speciálním pojivem a preventivním ochranným filmem proti napadení plísn?mi, ?asami nebo bakteriemi. Nát?r je vysoce paropropustný, vodoodpudivý, je mineráln? matný, barevn? stálý a šetrný k životnímu prost?edí.

Jaký princip má fasáda

Fasáda má funkci nejen estetickou, ale také praktickou. Fasáda chrání obvodové zdi proti vliv?m po?así, chrání nosné zdi od vlhkosti, mrazu a slune?ním paprsk?m. Každá fasáda má však jinou dobu životnosti. Tu lze jednoduše prodloužit díky správné údržb? a pravidelnému ?išt?ní. Bez pravidelné údržby má tendenci ztrácet svou chemickou integritu. Pokud se její obnova, renovace nebo ?išt?ní ne?eší v?as, dochází k mechanickému poškození. To se zprvu jeví drobnými trhlinkami, které ?asem postupují do širokých poškození. Jejich oprava je pak finan?n? náro?ná.

Nev?novali jste fasád? dostate?nou pozornost a nyní volá pláš? po d?kladné renovaci?  I s tím vám naše firma dokáže pomoci. Vaši fasádu opravíme, nat?eme a ošet?íme tak, aby op?t získala sv?j hezký vzhled a samo?isticí schopnosti.

Provádíme malování fasád i interiér?

Náš tým profesionálních malí?? a nat?ra?? vám pom?že s nát?ry fasád i malováním pokoj?. Objednejte si naše služby a dop?ejte svému domu zbrusu nový vzhled zvenku i zevnit?. Provádíme malování interiér?, spole?ných prostor i malování sklep? a p?dních prostor. Rovn?ž se specializujeme na výškové práce, nap?íklad u vysokých nebo historických budov, ve firmách i halách.

Specializujeme se rovn?ž na:

 • impregnaci fasád a st?ech
 • ochranné nát?ry, antikorozní nát?ry
 • renovace fasády
 • fasádní nát?ry
 • pom?žeme s výb?rem vhodné barvy
 • pom?žeme s odstran?ním rzi

Objednejte si nát?r fasády

P?emýšlíte, že své nemovitosti obstaráte rekonstrukci fasády a nový nát?r? Objednejte si naše služby. P?ed realizací k vám p?ijede náš specialista, se kterým projednáte veškeré vaše požadavky a p?ání na opravu fasády. Po odsouhlasení cenové nabídky k vám p?ijede náš tým specialist?. Opravíme, nat?eme a naimpregnujeme fasádu tak, aby váš d?m vypadal jako po celkové rekonstrukci a fasáda sloužila k vaší spokojenosti po mnoho let!

 

Přejít nahoru